IORRAM NAM FOGARRACH

[Flag of Canada] Flag of Canada

[Marble Blue Line]
                I
   Eisdibh rim' dha`n-sa mar a dh'e`isd sibh riusan
     A sheinn le sunnd dhuibh ann an tir nam beann;
   An luinneag thu`rsach togaibh suas gu la`ider,
     'S biodh neart nan la`mh a cur a bha`t na deann.

			   Seisd:
     Tha 'n talamh fial 's gur briagh na coilltean aosd;
     Ach 's fo`g'raich sinn bhe thi`r 's bha shluagh ar gaoil.

               II
   Eadar am fonn so`s botghhain chaoin ar ca`irdean
     Tha beanntan a`rda 's fa`sach de thuinn dhoirbh;
   Ach tha ar cridheachan 'san tir 'thog suas sinn,
     'S gur tric na'r bruadair sinn my cluain tibh gorm;

			   III
   A chaoidh cha'n fhaic sinnglinn is cnoic na h-a`illeachd,
     Le 'n uilltghlan gha`ireach 'ruith a sios gu re`idh;
   Cha'n fhaic sinn sluagh le uaill mu'n triath an ordugh,
     No leac nan seo`d 'budileas, teo`m, 'san streup;

			   IV
   Nuair bha ar sinnsre iomahh linn roimh 'n la` so,
     A' dion le'n claidhmhnean a`ite taimh na saors.
   Cha robh ac' smuain gun cuirt' an clann a` 'n d`uthaich,
     Gu tuilleach bhr`uidean 'thoirt do dh'uiachd 'rain bhaothi.

			   V
   Ma chruinnicheas feachd an aghaidh Bhreatuinn mho`rail,
     Bidh feum air connspuinn chro`dha, dhian, nachge'iff,
   Ach c'a`it am bi aid anns an t`ir r'am faotuinn,
     'S na Gaihheil aobhach thar nan cuan gu le'ir?

The Canadian Boat Song, as it was published in "Blackwood's Magazine" September 1829, for the first time. See Note.
[Thin Blue Line]
[New Scotland (Nova Scotia) -=- Where the Heart is Still Highland!]
[Thin Blue Line]
Back to:
[Scots in New Scotland (Nova Scotia)]
[Scottish Culture & Heritage: Scotland & New Scotland]
[New Scotland (Nova Scotia)] [Scottish Clan System]
[Scottish Clan Septs]

{*} [Credits] {*} Standard Disclaimer {*}
{*} Copyright (C) 1995 * All Rights Reserved {*}
[CCN Culture & Heritage] [Find] [Comment] [CCN Home]

[Long Marble Blue Line]