Coinneamh mhullaich ann an Halifax
Og-mhois 15 - 17, 1995

Halifax, Alba Ur, Canada

GAIDHLIG

| English | Français | Mi'kmaq |

| Duthchanan | "Events" (English) | "Map" (English) |

Fear eagair: (Sasunnach) John Whidden.

Coinneamh mhullaich ann an Halifax

Duthchanan

Duthchanan eile


[Dachaidh]